İ ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve ME ile biten 237 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve ME ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve ME ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve ME ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

İlişkilendirebilme, İsimlendirilebilme

16 Harfli Kelimeler

İndirme-bindirme, İlgilendirebilme, İsimlendirebilme, İsimlendiriverme

15 Harfli Kelimeler

İliştirilebilme, İmzalatılabilme, İşaretleyebilme, İyileştirebilme

14 Harfli Kelimeler

İlişkilendirme, İndirgeyebilme, İsimlendirilme, İspatlayabilme, İstifleyebilme

13 Harfli Kelimeler

İdealleştirme, İfadelendirme, İlkelleştirme, İsteklendirme, İşkillendirme, İvedileştirme, İçselleştirme, İlerletebilme, İlerleyebilme, İlgilenebilme, İliştirebilme, İliştiriverme, İmzalatabilme, İmzalayabilme, İnandırabilme, İnandırıverme, İncelenebilme, İnceletebilme, İnceleyebilme, İrdeleyebilme, İstenilebilme, İşittirebilme, İşletilebilme

12 Harfli Kelimeler

İkirciklenme, İlgilendirme, İletilebilme, İlkeleştirme, İncelettirme, İnceltebilme, İndirtebilme, İsimlendirme, İsimleştirme, İşitilebilme, İteleyebilme

11 Harfli Kelimeler

İlginçleşme, İliştirilme, İstenilmeme, İşaretlenme, İşaretleşme, İzomerleşme, İğrenebilme, İncelebilme, İncitebilme, İndirebilme, İndiriverme, İnleyebilme, İrileştirme, İsteyebilme, İşaretletme, İşlenebilme, İşletebilme, İşleyebilme, İttirebilme, İyileştirme, İzlenebilme, İzletebilme, İzleyebilme

10 Harfli Kelimeler

İcazetname, İçlendirme, İfritleşme, İğrendirme, İğretileme, İlintileme, İlkelleşme, İlmiklenme, İmrendirme, İndirgenme, İpliklenme, İsteklenme, İstidaname, İstifaname, İstiflenme, İşaretleme, İşkillenme, İtimatname, İvedilenme, İvedileşme, İçerebilme, İçilebilme, İçirebilme, İletebilme, İlişiverme, İlsizleşme, İnanabilme, İnanıverme, İpotekleme, İstettirme, İşeyebilme, İşitebilme, İşlettirme, İzlettirme

9 Harfli Kelimeler

İddianame, İğnelenme, İğrenilme, İhbarname, İhtarname, İkizleşme, İklimleme, İlerletme, İlgilenme, İliklenme, İliştirme, İlkeleşme, İlmekleme, İlmikleme, İmgelenme, İmrenilme, İncelenme, İnceletme, İncitilme, İndirgeme, İndirilme, İndükleme, İnildetme, İrinlenme, İstemseme, İstenilme, İstifleme, İşittirme, İşletilme, İthafname, İthamname, İtiştirme, İzletilme, İğneletme, İrdelenme, İrkebilme, İsimlenme, İsimleşme

8 Harfli Kelimeler

İbraname, İçerleme, İçirilme, İfildeme, İğneleme, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İkizleme, İlerleme, İletilme, İletişme, İlgileme, İlikleme, İlişilme, İmgeleme, İnceleme, İnceltme, İndirtme, İnekleme, İnildeme, İrdeleme, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İtekleme, İtelenme, İzinname, İçebilme, İçiverme, İnebilme, İniverme, İpildeme, İtebilme, İtiverme, İyileşme

7 Harfli Kelimeler

İçirtme, İçlenme, İğrenme, İkileme, İlkleme, İmrenme, İncelme, İncinme, İncitme, İndirme, İnileme, İnletme, İpileme, İrkilme, İslenme, İstenme, İstetme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, İttirme, İvdirme, İzlenme, İzletme, İsteşme

6 Harfli Kelimeler

İçerme, İçilme, İçirme, İçitme, İçküme, İçtime, İlenme, İletme, İlişme, İmleme, İnilme, İnleme, İsleme, İsteme, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, İzleme

5 Harfli Kelimeler

İdame, İkame, İmame, İrkme, İşeme

4 Harfli Kelimeler

İçme, İlme, İnme, İtme, İvme

Bazı İ ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


içerme : tazammun, ihtiva
iğretileme : eğretileme
ihbarname : bildirim, ihbariye, bildiri, bildirimlik
imleme : ima
indükleme : endüksiyon, indüksiyon
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irileşme : devleşme
istenilme : istenilmek, ıstenilmek
istenilmeme : rağbetsizlik
istifleme : beden işçisi
işitme : duyma, beş duyu, duyu, sema, semi
işletme : tarım, sanayi, ticaret, işyeri, ticarethane, şirket, istismar, kârhane, pres, telekomünikasyon mühendisi
ithafname : ithaf yazısı
itimatname : güvencelik, güvenmelik, güven mektubu, itimat mektubu
itme : sevk, yıltırık
iyileşme : kalkınma, salâh, şifa
izleme : takip, betikevi, izlem

Bazı İ ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


imame :

TDK:
isim Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça

inceletme :
TDK:
isim İnceletmek işi

indirgenme :
TDK:
isim İndirgenmek işi

Kelime Bulma Motoru